• Production Process

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบ

ต่อย

ตัดด้วยเลเซอร์

งานเชื่อม

งานเชื่อม

เครื่องฉีดขึ้นรูป

ขัดโครงเตียง

พ่นอีพ็อกซี่

แยกประกอบ

การบรรจุ

การส่งสินค้า